НАЧАЛО

Сдружение „Свободен човек”

осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подпомагане на онкоболни с консултации, физиотерапия и др. Осъществяване на конкретни програми в сътрудничество със социални институции и заинтересувани организации за интеграция на хора в неравностойно социално положение .

Основни цели на сдружението са:

1. Да подпомага духовно, физически и финансово онкоболни в техните нужди.
2. Да работи за подобряване условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и Европейските стандарти. Да съдейства за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики.
3. Подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси , подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата нуждаещи се от социални грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.
4. Сдружението може да осъществява своите цели , включително и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, като :
-организира , участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно проекти и дейности за постигане на целите си;
-подготвя , изработва , издава и разпространява електронни продукти и печатни материали, спомагащи за постигане на целите на сдружението;
-организира курсове, обучения и други форми на неформално образование на учащи и граждани за професионално израстване и активно участие в обществения живот.